QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Fleksible og brukervennlige løsninger for bransjen, med fokus på struktur og output

Bruksområder for QMS Havbruk

QMS Havbruk er utviklet med like sterkt fokus på brukeren som skal registrere inn data, som på administrasjonen. På denne måten sikrer QMS Havbruk at mest mulig korrekt informasjon blir registrert - da terskelen for å benytte seg av verktøyet blir lavere med et mer innbydende grensesnitt og funksjoner.
Dette forringer på ingen måte kvaliteten og dynamikken i QMS Havbruk - tvert imot. En organisasjon kan bygge opp systemet på den måten som passer best - uten at det trengs bistand fra konsulenter og programmerere. Med bakgrunn i dette kan ledelsen i organisasjonen lytte til innspill fra ansatte, og faktisk implementere ønsker og forbedringer uten at dette trenger å ta lang tid å koste mye penger.

QMS Havbruk er utviklet sammen med aktører i oppdrettsnæringen, og er på denne måten utviklet av og for bransjen.

Rectangle 64

QMS Havbruk består av flere funksjoner og moduler. Dette inkluderer lusetelling/-oversikt, notoversikt, lokasjonsoversikt, sjekkliste, dagbok samt mobilapplikasjon for registrering fra lokasjoner

Oppsettet innehar dynamiske løsninger som enkelt lar deg videreutvikle ditt havbrukssystem. På denne måten vil QMS Havbruk med enkle grep kunne tilpasses den daglige driften, og ikke omvendt.
Uten relevante data fra brukere, vil ikke et system fungere optimalt, og gi relevant informasjon i andre enden.

QMS Havbruk fokuserer derfor sterkt på brukervennlighet, der funksjoner og menyer skal være så enkle som mulig for bruker.
På denne måten kan ansatte på merdkanten fokusere mindre på dokumentasjon, og mer på å sikre at fisken har det best mulig.

Fullstendig oversikt over alle nøter, med all nødvendig historikk. I notregisteret finnes oversikt over all dokumentasjon tilknyttet en not, samt all historikk fra noten er ny.
Interaktivt samarbeid med leverandører både ved kjøp av nye nøter og service av eksisterende nøter - leverandør logger på med egen tilgang i QMS Havbruk for å laste opp sertifikater, servicekort og legge inn informasjon om service. På denne måten kan du som oppdretter til enhver til være oppdatert på hvor i serviceløpet en gitt not er. Alle utføringer og aksjoner kompletteres selvfølgelig av sporbarhet og varslinger til alle involverte brukere.
I notregisteret finnes også funksjoner for statistikk og oversikt for noten. En visuell og tabular oversikt over styrkeverdier og deres reduksjon i løpet av tid vil gi god informasjon om den gitte notens kvaliteter. Innlegging av fakturaer med kostfordeling pr type kostnad vil gi god oversikt over kostnader relatert til de forskjellige aksjoner for en eller flere nøter.
Om det registreres avvik på en not, vil disse også vises i notoversikten. Der avvik er åpne når noten sendes til servicestasjon, vil ansvaret for avviket automatisk legges over på leverandør, som må kvittere ut/kommentere avviket ved utførelse av service. Ved registrering av avvik på not kan en også ta bilder og legge ved rapporten, og leverandøren får også tilgang til de samme bildene.
En kan til enhver tid skrive ut live oversikt over nøter, der en for hver utskrift selv kan definere hvilken informasjon som er ønsket i rapporten. Dette skaper en stor dynamikk for output, der en funksjon kan brukes til uttallige formål.

 

Oversikt over alle lokasjoner, med dedikert oversikt pr lokasjon.
Fullstendig oversikt over alle aktive nøter på lokasjon, i tillegg til all historikk på lokasjonen. Du kan enkelt få oversikt over hvordan notstatus var på lokasjon på et hvilket som helst tidligere tidspunkt. En kan derfor på en enkel måte legge inn dokumenter på not der en kun for eksempel har burnummer og dato - statusen pr valgt dato vil vise hvilken not som var aktiv på det valgte tidspunktet. Statusen kan enkelt skrives til pdf/skriver med 1 tastetrykk.
Hver lokasjon er utstyrt med sin egen dokument oversikt, der alle dokumenter er sortert etter kategori. Dokumenter med utløpsdatoer (sertifikater o.l.) utstyres med trafikklysprinsipp, og varslinger vil gå til valgte brukere etterhvert som en nærmer seg rødt lys. På denne måten har en alltid kontroll over dokumentasjonen for lokasjonen. Dokumentoversikten er delt i aktive og arkiverte dokumenter, og en har derfor til enhver til enkel tilgang til gjeldende dokumenter for lokasjonen.
Der rapporter som avvik er registrert på en lokasjon, vil alle rapportene være listet opp i lokasjonsoversikten. En kan herfra ha kontroll og oversikt over fremdriften for rapporten, og også skrive ut rapporten direkte fra lokasjonsoversikten.
En kan opprette sine egne bur, og også definere type bur for senere link mot not (hvilke nøter passer i hvilke bur). På denne måten hjelper systemet med å oppdage tekniske feil. En kan linke bur opp mot lokasjon, og hele tiden ha god sporbarhet og historikk på hvor et bur har vært plassert, helt siden buret er nytt.
Alle sjekklister registrert mot en lokasjon (for eksempel ukentlige og månedlige sjekklsiter) vil automatisk være tilgjengelig for gjennomgang og nedlasting via lokasjonsoversikten.

 

Elektronisk utførelse av sjekklister som ukentlige og månedlige sjekklister.
Du kan bygge opp dine egne sjekklister, helt ned til det enkelte spørsmål. For alle spørsmål kan du sette regler for hva som skal skje med sjekklisten om en bruker velger et gitt svaralternativ. Du kan dermed sette opp regler som at om bruker svarer "Feil" på et spørsmål, skal det automatisk opprettes et avvik i rapporteringssystemet - der det finnes automatisk link mellom sjekklisten og avviket. På denne måten blir sjekklisten automatisk korrigert når avviket lukkes - en trenger ikke endre/reåpne sjekklisten manuelt.
Sjekklister for QMS Havbruk kan settes opp med distribusjoner. Ansvarlige brukere vil da motta beskjed når distribusjonen går, via epost, intern oppgave i QMS, og pushvarsel på mobiltelefon. På denne måten ansvarliggjør en arbeidet med utførelse av sjekklister, og sikrer at det alltid er en god oversikt over alle ukentlige, månedlige og andre sjekklister. En kan sette opp ukentlige sjekklister for en lokasjon til å bli sendt automatisk for eksempel hver mandag kl 0700, sette opp skiftordninger (at QMS "hopper over" enkelte intervall og sender til en annen ansvarlig i perioden), og på denne måten la QMS ta det meste av arbeidet med sjekklister.
Sjekklister kan registreres fra både web og mobil, som gjør at bruker på lokasjon har frihet til å velge. Bruker kan også legge ved bilder (fra disk eller direkte fra mobilkamera) til en sjekkliste, for å underbygge eventuelle svaralternativer valgt.

 

Mobil funksjon for notskifte.
Bruker på merdkanten kan enkelt registrere notskifte når dette skjer.
Informasjon om det utførte notskiftet vil umiddelbart bli sendt til korrekt oppfølger for gjennomføring i QMS.
Live oversikt over status - som gjør at bruker ved notskifte får full informasjon om status på lokasjon og not. Dette reduserer mulighetene for feilregistreringer.
Enkelt og behagelig grensesnitt for mobilbruker.

 

Avansert rapporteringssenter tilpasset havbruksnæringen.
Mulighet for å opprette sine egne maler (avvik, observasjoner, nestenulykke osv) med egne kontroller. På denne måten velger du selv informasjonen du ønsker brukere skal registrere.
Flere nivåer: Registrering, Oppfølging og Lukking.
Registrering fra mobil utføres med få klikk - en registrert rapport fra mobil trenger i teorien kun inneholde et bilde tatt direkte i mobilapplikasjonen.
Varslingstjeneste i funksjonen - varsle andre medarbeidere om prekære situasjoner - varsling blir sendt ut på alle kanaler.

 

Lusetelling via mobilapplikasjon eller web. Skjema kan også skrives ut på papir for senere innrapportering til QMS.
Registrering med på merdnivå.
Statistikker for både merd og lokasjon og totalt.
Oversikter pr uke, der alle lusetellinger aktuell uke er med i grunnlag.
Gjennomsnittsberegninger pr telling, i tillegg til ukesnitt

 

For ansatte på merdkanten har vi utviklet en egen mobilapplikasjon med fokus på brukervennlighet i utførelse. Mobilapplikasjonen innehar funksjoner for utførelse av sjekklister, avviksregistrering, timeregistrering og oppgaver.
Alle oppgaver/ansvar en bruker har blir lagt som intern oppgave i QMS. Dette replikeres også til mobilapplikasjonen, og brukeren har dermed full oversikt over sine gjøremål via sin egen mobil. Ingen oppgaver = ingenting som trenger tilsyn.
Bruker får pushvarsler til sin mobil ved mottak av nye oppgaver, og kan klikke direkte på varselet for å bli styrt til korrekt sted i mobilapplikasjonen. På denne måten sikrer en bedre at bruker utfører ansvaret.
For alle funksjoner i mobilapplikasjon kan en ta bilder med kamera/hente fra galleri. Eksempler er ved registrering av sjekklister eller avviksrapporter. Alle bilder i tilknytning til registreringer blir umiddelbart tilgjengelig i QMS på web.
Mobilapplikasjonen er linket mot den ansattes bruker i QMS Havbruk, og dermed har en hele veien sporbarhet for alle utførte aksjoner.
En kan fra mobilapplikasjonen også sende varsler ved prekære situasjoner Mobilapplikasjonen innehar også funksjoner for notskifte og lusetelling.

 

Andre produkter

Rapporteringssenter

Med et fleksibelt og dynamisk rapporteringssenter kan du bygge opp egne maler for avvik, RUH, og alle andre typer rapporter.

Les mer

Min Side

Ved å samle alle oppgaver og gjøremål i en egen hjemmeside blir oversikten enklere for alle brukere
&nbsp

Les mer

Prosjekt

Du kan styre prosjekter i QMS direkte fra administrasjonen. Prosjekter blir brukt i de fleste moduler i QMS
&nbsp

Les mer

Leverandører

Leverandører med tilhørende egenskaper kan administreres i administrasjonen, og brukes mot de fleste moduler i QMS

Les mer

Kunder

Kunder med tilhørende egenskaper kan opprettes og administreres i administrasjonen - og brukes mot de fleste moduler i QMS.

Les mer

E-Læring

Opprett egne kurs for medarbeidere og andre aktører. Opprett tilhørende eksamen - og senk terskelen for kompetanseheving.

Les mer

Undersøkelser

Mål dine kunders tilfredshet, evaluer dine leverandører. Lag interne undersøkelser for evaluering av arbeidsmiljø.

Les mer

Vedlikehold

Planlegg vedlikeholdet av maskiner og utstyr - sørg for bedre kostnadsoversikt og kontroll.
&nbsp

Les mer